Bibliotheek

In de bibliotheek vindt u een heleboel achtergrondinformatie over de Oude Dokken.

Bestuurlijke documenten

Hier vindt u documenten die een officieel goedkeuringstraject hebben gevolgd bij de gemeenteraad van de Stad Gent en/of een andere overheid. Zij hebben dus een officieel statuut en zijn bindend.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oude Dokken

Op 21 februari 2011 heeft de Gentse gemeenteraad het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) Oude Dokken definitief vastgesteld. Dit RUP bestaat uit verschillende delen. U vindt ze hieronder.

Milieu-effectenrapport Oude Dokken (PlanMER)

Het PlanMER bevat de beoordeling van de mogelijke gevolgen van het project Oude Dokken voor mens en milieu en de eventuele maatregelen die deze gevolgen kunnen beperken. Het rapport handelt over verschillende thema’s, zoals bodem, lucht, geluid, enzovoort. Hierbij vindt u het volledige PlanMER en de niet-technische samenvatting ervan. Dit laatste document is eerder geschikt voor niet-experten. Tot slot vindt u het goedkeuringsverslag door de Vlaamse overheid.

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug (PRUP)

Op 20 juni 2012 stelde de provincieraad van de Provincie Oost-Vlaanderen het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug definitief vast. De documenten vindt u hieronder. Intussen kreeg de brug ook een officiële naam: de Verapazbrug.

Studies

Studies zijn eerder voorbereidend van aard. Zij worden uitgevoerd om op een weldoordachte manier beslissingen over het project Oude Dokken te kunnen nemen.

Stadsontwerp Oude Dokken

Het Stadsontwerp Oude Dokken is een tussenstap tussen het Ruimtelijk Structuurplan Gent en het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oude Dokken. Het document werd in opdracht van het Stadsontwikkelingsbedrijf opgemaakt door OMA (Office for Metropolitan Architecture). Het geeft een globale toekomstvisie weer op het hele gebied rond de Oude Dokken en geldt nog altijd als toetssteen bij elke beslissing die rond het project Oude Dokken wordt genomen.

Studie over mobiliteit in de Oude Dokken

In 2006 werd een studie uitgevoerd over de mobiliteitsaspecten binnen het project Oude Dokken. Het resultaat daarvan is te lezen in het Mobiliteitseffectenrapport (Mober). Omdat de ideeën over de ontwikkeling van het gebied evolueerden tijdens de verdere opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) en het Milieu-effectenrapport (PlanMER) werd in 2008 een aanvullende nota opgemaakt. Daarin worden de bevindingen uit het Mober in de nieuwe context gekaderd. Zeker het oorspronkelijke Mober dient dus met de nodige omzichtigheid gelezen te worden.

Verkennend ruimtelijk onderzoek Dampoort (mei 2013)

Op termijn wil de Stad Gent, samen met de NMBS Holding, Infrabel, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer, de onmiddellijke omgeving van het knooppunt aan de Dampoort ombouwen tot een aantrekkelijke én gebruiksvriendeljike toegangspoort tot de stad Gent. In een verkennend ruimtelijk onderzoek, dat in mei 2013 werd opgeleverd, vergeleek het studiebureau Omgeving-Mint vier mogelijke scenario’s voor de herinrichting van de Dampoortknoop en de onmiddellijke omgeving ervan. Mede op basis van deze studie (die geen voorkeur uitspreekt, maar enkel de scenario’s op verschillende criteria beoordeelt) zullen de partners gezamenlijk beslissen welke variant wordt uitgevoerd.

Verslagen

Hier vindt u de verslagen van de bijeenkomsten van de klankbordgroep, van dialoogcafés of van andere ontmoetingsmomenten.

Klankbordgroep 21 maart 2009

Klankbordgroep 4 juni 2009

Klankbordgroep 15 september 2009

Klankbordgroep 17 november 2009

Klankbordgroep 1 april 2010

Klankbordgroep 18 oktober 2010

Klankbordgroep 28 februari 2011

Klankbordgroep 16 mei 2011

Klankbordgroep 17 oktober 2011

Klankbordgroep 19 maart 2012

Klankbordgroep 12 november 2012

Klankbordgroep 18 maart 2013

Klankbordgroep 18 februari 2014

Klankbordgroep 2 oktober 2014

Klankbordgroep 6 november 2014

Klankbordgroep 26 februari 2015

Klankbordgroep 12 oktober 2015

De presentatie over het stadsgebouw langs de Schipperskaai vindt u hier: stadsgebouw Schipperskaai.

Klankbordgroep 16 februari 2016

Klankbordgroep 14 juni 2016

Dialoogcafé 17 december 2009

Op 17 december 2009 vond in de Buurtloods Muide een dialoogcafé over de Oude Dokken plaats. Die avond konden bewoners uit de buurt mee nadenken over het project. Tijdens verschillende overlegrondes konden ze hun gevoel bij de plannen neerschrijven, ze konden al hun ideeën en bedenkingen meegeven en tot slot werden per dialooggroep conclusies geformuleerd. De neerslag van deze avond vindt u hieronder.

Infovergadering Handelsdokbrug (2 februari 2012)

Infovergadering milieuvergunningsaanvraag Christeyns nv (10 februari 2014)

Infovergadering Handelsdokkaai 5 juni 2018

Communicatie

Nieuwsbrieven

Elektronische nieuwsbrieven

Bewonersbrieven

Brochures en folders

Presentaties

Andere

Woordenboek

Klankbordgroep

Met de klankbordgroep Oude Dokken treden de Stad Gent en het stadsontwikkelingsbedrijf sogent regelmatig in dialoog over alle mogelijke thema’s die met het project Oude Dokken te maken hebben. De groep bestaat uit een dertigtal vaste leden. Bijna de helft daarvan zijn bewoners of vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit de omliggende buurten Muide, Ham, Afrikalaan, Voormuide, Dampoort en Macharius. Daarnaast zijn ook woonbootbewoners, handelaars, dekenijen en andere belangengroepen lid van de klankbordgroep. De leden van de groep hebben een adviserende bevoegdheid. De onafhankelijke voorzitter van deze klankbordgroep is Joris Voets, die deel uitmaakt van het Instituut voor de Overheid van de KU Leuven.

Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG)

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent dateert uit 2003. Met dit document bepaalde de Stad Gent de krijtlijnen van hoe in de toekomst met ruimte in de stad wordt omgegaan. Hierin legde de Stad de keuze vast om het gebied rond de Oude Dokken te herontwikkelen tot gemengd gebied voor stedelijk wonen.

Stadsontwerp

Omdat de directe stap van het Ruimtelijk Structuurplan Gent naar een Ruimtelijk Uitvoeringsplan te groot was, werd ervoor gekozen voor dit gebied een stadsontwerp te maken, een masterplan waarin een conceptuele visie op de Oude Dokken werd uitgewerkt. Het Rotterdamse architectenbureau Office for Metropolitan Architecture (OMA) won in 2004 de stedenbouwkundige wedstrijd die voor dit ontwerp was uitgeschreven. Typerend voor het ontwerp van OMA was de keuze om de ontwikkeling dwars op het water te oriënteren en tegelijk voor voldoende afwisseling van functies te zorgen. In het stadsontwerp staat het water centraal. Dwars daarop worden woningen gebouwd, worden parken aangelegd, zijn fiets- en voetgangersbruggen over het water voorzien… zelfs de woonboten liggen niet langer langs de kade, ook zij liggen naast elkaar met hun neus naar de kade. Door deze functies regelmatig af te wisselen, kunnen zoveel mogelijk mensen genieten van water en groen. Deze en andere principes uit het Stadsontwerp werden vervolgens in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan vertaald.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) legt vast wat er wel of niet mag gebouwd worden op bepaalde stukken grond. Wanneer de bestemming van een gebied wordt gewijzigd, moet er dus een nieuw RUP worden opgemaakt. In de Oude Dokken is tot op vandaag enkel industrie toegelaten. Wanneer de Stad daar in de toekomst woningen en parken wil realiseren moet dus een RUP worden opgemaakt die deze vernieuwing mogelijk maakt.
Een RUP bestaat uit verschillende delen: een toelichtingsnota die uitlegt hoe het plan past in het grotere geheel van het Ruimtelijk Structuurplan Gent en welke visie achter het RUP steekt, een grafisch plan dat toont welke functies waar mogelijk zijn (zoals wonen, natuur of economie) en stedenbouwkundige voorschriften, met regels die moeten worden nageleefd als er gebouwd wordt (zoals de hoogte van de gebouwen). Soms hoort er ook een onteigeningsplan bij. Dit bevat de gronden en panden die moeten onteigend worden om het RUP te realiseren.

Milieu-effectenrapport (PlanMER)

In een Milieu-effectenrapport worden de mogelijke gevolgen van een project op mens en milieu op wetenschappelijke wijze bestudeerd en geëvalueerd. Daarnaast wordt aangegeven hoe deze mogelijke effecten kunnen worden vermeden, beperkt of gecompenseerd. Deze maatregelen werden waar mogelijk al opgenomen in de voorschriften van het RUP. Meer info: www.mervlaanderen.be

Mobiliteitseffectenrapport (Mober)

In een Mobiliteitseffectenrapport wordt onderzocht welke gevolgen een nieuwe ontwikkeling zal hebben op het mobiliteit in de omgeving. Hoeveel en welk soort verkeer zal het nieuwe project met zich meebrengen en hoe valt dit te verzoenen met de huidige verkeerssituatie? Daarnaast stelt het rapport maatregelen voor om de verwachte effecten zo minimaal mogelijk te houden. Deze kunnen verkeerstechnisch zijn (zoals het plaatsen van verkeerslichten) of kunnen betrekking hebben op de omvang van het geplande project zelf.

img_2777