Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan en milieueffectenrapport stationsomgeving Dampoort is gestart

10/12/2015 15:34

De stationsomgeving rond de Dampoort, vlak bij de Oude Dokken, krijgt een volledig nieuwe inrichting. De verkeersknoop wordt aangepakt en er komt ruimte voor nieuwe woningen, kantoren, handel, gemeenschapsvoorzieningen en extra groen. Om deze herinrichting mogelijk te maken, maakt de Stad Gent een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). De opmaak van een milieueffectenrapport (plan-MER), dat de mogelijke gevolgen voor het milieu in kaart brengt, start begin 2016.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan gaat over een duidelijk afgebakend gebied: het plangebied. Het plangebied van dit RUP omvat het verkeersknooppunt aan de Dampoort, het onbebouwde terrein ten zuiden daarvan tussen de spoorweg en de Kasteellaan, het bouwblok ten noorden ervan, tussen de spoorweg en de Koopvaardijlaan, en een klein gebied aan de achterzijde van de Dendermondsesteenweg. Vandaag ligt het plangebied deels in een ‘gebied voor stedelijke ontwikkeling’ en deels in ‘industriegebied’. Om de toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken, is een wijziging van de bestemming nodig. Dat gebeurt met dit ruimtelijk uitvoeringsplan.

plangebied Dampoort

Wat zijn de krachtlijnen van de herontwikkeling?

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn, NMBS en Infrabel wil de Stad Gent de onmiddellijke omgeving van het Dampoortstation ombouwen tot een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke openbaarvervoersknoop en toegangspoort tot de stad.

De afgelopen jaren lieten deze partners een verkennend ruimtelijk onderzoek over deze omgeving uitvoeren. Dat vormt nu de basis voor de visie en de krachtlijnen in het RUP.

In het onderzoek kwamen verschillende oplossingen naar voren om het doorgaand verkeer op de stadsring (R40) tussen de Afrikalaan en de Kasteellaan zo vlot mogelijk de Dampoortknoop te laten passeren. Deze scenario’s worden verder bestudeerd:

– Via een tunnel rijdt het doorgaand verkeer onder de Dampoort door. De R40 komt in dat geval naast de spoorwegberm te liggen.

– De R40 volgt de bestaande wegen van de Kasteellaan en de Koopvaardijlaan. Er komt een groot kruispunt ten oosten van de Zwaaikom, waarbij lichten het verkeer regelen.

De variant met de tunnel.

De variant met de tunnel.

De variant met het kruispunt.

De variant met het kruispunt.

Ook het concept-RUP (de allereerste fase in de opmaak van het plan) kent twee varianten. Bij elk scenario horen immers andere stedenbouwkundige voorschriften.

Verder zijn in het concept-RUP volgende krachtlijnen opgenomen:

– De omgeving wordt een knooppunt van openbaar vervoer, met een treinstation, een tramstation en tramperrons, busperrons, loketten voor de trein-, tram- en busgebruikers, een fietsparkeergebouw, een pendelparking en commerciële voorzieningen.

– Aan de Zwaaikom zorgt een promenade op waterniveau ervoor dat voetgangers en fietsers vlot tussen het Dampoortstation en het stadscentrum, en tussen de Oude Dokken en de zuidelijke stationsomgeving kunnen wandelen en fietsen.

– Ten noorden van de Dampoortknoop, tussen de spoorweg en de Koopvaardijlaan, ligt de focus op economische activiteiten.

– Ten zuiden van de Dampoortknoop, tussen de spoorweg en de Kasteellaan, is er plaats voor nieuwe woningen, kantoren en extra buurtgroen. Een nieuwe doorgang voor fietsers en voetgangers onder het spoor verbindt de Sint-Baafssite met de Dampoortwijk. Het bestaande fietspad langs het Bijgaardepark wordt doorgetrokken in de groenzone tussen de sporen en het parkeerterrein van het koopcentrum langs de Dendermondsesteenweg. Daar sluit het aan op de nieuwe voetgangers- en fietserstunnel en op een nieuw tweerichtingsfietspad dat over het parkeerterrein naar de Dendermondsesteenweg zal leiden. Als alles volgens planning loopt, start de bouw van deze tunnel voor fietsers en voetgangers al midden 2017. Eind 2018 is hij klaar.

Plan-MER en bijkomend onderzoek moeten leiden tot één voorkeursscenario

Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt een lange administratieve weg af om tot een definitief plan te komen. Een belangrijke eerste stap in deze procedure is de opmaak van een plan-MER. Het plan-MER brengt de impact van het RUP op het milieu in beeld en vergelijkt onder meer de voorliggende alternatieven.

Het plan-MER is een beoordelingsinstrument, geen beslissingsinstrument. Dat wil zeggen dat het de projectpartners kan helpen bij hun besluitvorming, maar ook dat de keuze voor een bepaald alternatief nooit louter op het milieueffectenrapport kan worden gebaseerd. Naast de milieu-impact, zijn er immers ook ruimtelijke, financiële en technische overwegingen die de keuze mee zullen bepalen.

Naast het plan-MER vindt er de komende tijd dus ook nog heel wat ander onderzoek plaats dat mee het RUP vorm moet geven. Op basis van al deze studies zullen de projectpartners gezamenlijk tot een voorkeursscenario komen.

U kunt het concept-RUP inkijken bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein, AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1 – 3de verdieping, 9000 Gent, tel. 09 266 79 50, e-mail loketsod@stad.gent

Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur, op woensdag ook van 14 tot 18 uur.

img_2777